SQL Komutları

SQL Komutları

SQL Kullanıcıların oluşturduğu tablolarını listelemek için

SELECT * FROM SYS.TABLES

 

Tabloya alan adı ekleme

ALTER TABLE MAKALE ADD URL nvarchar(300) 

 

Tablodan alan silme

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;

ALTER TABLE MAKALE DROP COLUMN  URL;

 

Tabloda bulunan alan adının değiştirilmesi

exec sp_rename 'gallery', 'galleryE'

EXEC sp_rename 'MAKALE.URL', 'RESIM', 'COLUMN'

 

Tabloda bulunan alan türü ve veri uzunluğunun değiştirilmesi

ALTER TABLE MAKALE ALTER COLUMN Id INT

ALTER TABLE MAKALE ALTER COLUMN RESIM nvarchar(30)

 

Index oluşturma

CREATE NONCLUSTERED INDEX INDEX_ADI ON TABLO_ADI(ALAN_AD1,ALANAD2)

 

Tabloda var olan alanın boş geçilmez yapılması

ALTER TABLE TABLE_NAME ALTER COLUMN ALANADI varchar(5) NOT NULL

 

Varolan tabloya primary key ekleme

ALTER TABLE TABLE_NAME ADD PRIMARY KEY (SICIL)

 

Tabloda Indentity Resetleme Artan Alan Sıfır

DBCC CHECKIDENT ('DTATBASE.dbo.TABLE',RESEED,0)

 

Var olan tabloya Indentity ekleme

ALTER TABLE Applications

ADD Id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL 

 

Büyük küçük karaktere duyarlı sorgulama

SELECT * FROM TABLOADI
WHERE ALANADI COLLATE FINNISH_SWEDISH_CS_AI ='merhaba'

 

Tablo oluşturma

CREATE TABLE dbo.Login(
Id int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
Username nvarchar(50),
Password nvarchar(20),
Mail nvarchar(50),
Status bit) 

 

SQL Komut Çalıştırmadan önce etkisini ölçerek gerçekleştirme 

BEGIN TRAN --KOMUT BAŞLAMA
DELETE TABLO WHERE ID>1000
COMMIT  --KOMUT GERÇEKLEŞTİRME
ROLLBACK --KOMUTU GERİ ALMA

 

---VIEW VARMI VARSA SİLME 

IF  EXISTS (SELECT * FROM sys.views WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[VIEWADI]')) 

DROP VIEW [dbo].[VIEWADI] 

 

---VIEW OLUSTURMA--

CREATE VIEW VIEW_ADI

AS

SELECT * FROM TABLO

 

---PROCEDURE OLUSTURMA--

CREATE PROC PROCUDURE_ADI

AS

BEGIN

    SELECT * FROM TABLO

END

 

---PARAMETRELI PROCEURE CALISTIRMA

EXEC PROCUDURE_ADI '123'

 

---PROCEDURE OLUSTURMA2--

CREATE PROC PROCUDURE_ADI

AS

BEGIN

    DECLARE @PARAM int

    SET @PARAM=(SELECT COUNT(*) AS SAYI FROM TABLO)  

     SELECT  @PARAM

END

 

---TRIGGER OLUSTURMA

CREATE TRIGGER TRIGGER_ADI

ON HEDEF_TABLO_ADI

FOR INSERT --FOR INSERT,UPDATE,DELETE Bereber olabilir.

AS

DECLARE @ID INT

DECLARE @SAYI INT

SELECT @ID=ID,@SAYI=SAYI FROM INSERTED

UPDATE TABLO SET ALAN=@SAYI WHERE ID=@ID

 

 


İlgili Yazılar