Excel Türkçe İngilizce Fonksiyon Tablosu

Excel Türkçe İngilizce Fonksiyon Tablosu

Hazır fonksiyonlar Excel kullanıcılarının en çok kullandığı ve vazgeçemeyecekleri harika bir özelliktir. Kullanıcılar İngilice Excel kullanıyorlarsa Türkçe Excel versiyonda fonksiyon isimlerini bulmakta zorlanabilmektedir. Yada kullanıcılar Türkçe Excel versiyonu kullanıyorlarsa İngilizce fonksiyon isimlerini bulmakta zorlanabilmektedir. Aşağıdaki listede Excel fonksiyonlarının Türkçe ve İngilizce adları ile açıklamaları bulunmaktadır.

TÜRKÇE FONKSİYON İSMİ İNGİLİZCE FONKSİYON İSMİ KATEGORİ TÜRKÇE AÇIKLAMASI İNGİLİZCE AÇIKLAMASI
ACOS ACOS Math ve Trigonometri Bir sayının ark kosinüsünü verir Returns the arccosine of a number
ACOSH ACOSH Math ve Trigonometri Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir Returns the inverse hyperbolic cosine of a number
ADRES ADDRESS Arama ve Başvuru Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir Returns a reference as text to a single cell in a worksheet
AİÇVERİMORANI XIRR Finansal Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir Returns the internal rate of return for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
ALANSAY AREAS Arama ve Başvuru Bir başvurudaki alan sayısını verir Returns the number of areas in a reference
ALTTOPLAM SUBTOTAL Math ve Trigonometri Bir listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir Returns a subtotal in a list or database
AMORDEGRC AMORDEGRC Finansal Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir Returns the depreciation for each accounting period by using a depreciation coefficient
AMORLINC AMORLINC Finansal Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir Returns the depreciation for each accounting period
ANA_PARA_ÖDEMESİ PPMT Finansal Verilen bir süre için, bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir Returns the payment on the principal for an investment for a given period
ANBD XNPV Finansal Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir Returns the net present value for a schedule of cash flows that is not necessarily periodic
ARA LOOKUP Arama ve Başvuru Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar Looks up values in a vector or array
ASC ASC Metin ve Veri Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir. Changes full-width (double-byte) English letters or katakana within a character string to half-width (single-byte) characters
ASİN ASIN Math ve Trigonometri Bir sayının ark sinüsünü verir Returns the arcsine of a number
ASİNH ASINH Math ve Trigonometri Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir Returns the inverse hyperbolic sine of a number
AŞAĞIYUVARLA ROUNDDOWN Math ve Trigonometri Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar Rounds a number down, toward zero
ATAN ATAN Math ve Trigonometri Bir sayının ark tanjantını verir Returns the arctangent of a number
ATAN2 ATAN2 Math ve Trigonometri Ark tanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir Returns the arctangent from x- and y-coordinates
ATANH ATANH Math ve Trigonometri Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir Returns the inverse hyperbolic tangent of a number
AY MONTH Tarih ve Saat Bir seri numarasını aya dönüştürür Converts a serial number to a month
AZALANBAKİYE DB Finansal Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir Returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed-declining balance method
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY COUNTA İstatistik Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar Counts how many values are in the list of arguments
BAĞ_DEĞ_SAY COUNT İstatistik Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar Counts how many numbers are in the list of arguments
BAHTTEXT BAHTTEXT Metin ve Veri Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür Converts a number to text, using the ß (baht) currency format
BASIKLIK KURT İstatistik Bir veri kümesinin basıklığını verir Returns the kurtosis of a data set
BAŞVURUDUR ISREF Bilgi Sayı bir başvuruysa, DOĞRU verir Returns TRUE if the value is a reference
BD PV Finansal Bir yatırımın bugünkü değerini verir Returns the present value of an investment
BESINIR GESTEP Mühendislik Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar Tests whether a number is greater than a threshold value
BESSELI BESSELI Mühendislik Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir. Returns the modified Bessel function In(x)
BESSELJ BESSELJ Mühendislik Bessel işlevi Jn(x)'i verir. Returns the Bessel function Jn(x)
BESSELK BESSELK Mühendislik Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir Returns the modified Bessel function Kn(x)
BESSELY BESSELY Mühendislik Bessel işlevi Yn(x)'i verir. Returns the Bessel function Yn(x)
BETADAĞ BETADIST İstatistik Birikimli beta olasılık yoğunluğu işlevini verir Returns the beta cumulative distribution function
BETATERS BETAINV İstatistik Birikimli beta olasılık yoğunluğunun tersini verir Returns the inverse of the cumulative distribution function for a specified beta distribution
BIN2DEC BIN2DEC Mühendislik İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür Converts a binary number to decimal
BIN2HEX BIN2HEX Mühendislik İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür Converts a binary number to hexadecimal
BIN2OCT BIN2OCT Mühendislik İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür Converts a binary number to octal
BİLGİ INFO Bilgi Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir Returns information about the current operating environment
BİNOMDAĞ BINOMDIST İstatistik Tek terim binom dağılımı olasılığını verir Returns the individual term binomial distribution probability
BİRLEŞTİR CONCATENATE Metin ve Veri Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir Joins several text items into one text item
BOŞLUKSAY COUNTBLANK İstatistik Bir aralık içindeki boş hücreleri sayar Counts the number of blank cells within a range
BOŞTUR ISBLANK Bilgi Değer boşsa, DOĞRU verir Returns TRUE if the value is blank
BÖLÜM QUOTIENT Math ve Trigonometri Bir bölme işleminin tamsayı kısmını verir Returns the integer portion of a division
BUGÜN TODAY Tarih ve Saat Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür Returns the serial number of today's date
BUL FIND Metin ve Veri Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır) Finds one text value within another (case-sensitive)
BÜYÜK LARGE İstatistik Bir veri kümesindeki k. en büyük değeri verir Returns the k-th largest value in a data set
BÜYÜKHARF UPPER Metin ve Veri Metni büyük harfe dönüştürür Converts text to uppercase
BÜYÜME GROWTH İstatistik Üstel bir eğilim boyunca değerler verir Returns values along an exponential trend
COS COS Math ve Trigonometri Bir sayının kosinüsünü verir Returns the cosine of a number
COSH COSH Math ve Trigonometri Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir Returns the hyperbolic cosine of a number
ÇARPIKLIK SKEW İstatistik Bir dağılımın çarpıklığını verir Returns the skewness of a distribution
ÇARPIM PRODUCT Math ve Trigonometri Bağımsız değişkenlerini çarpar Multiplies its arguments
ÇARPINIM FACT Math ve Trigonometri Bir sayının faktörünü verir Returns the factorial of a number
ÇEVİR CONVERT Mühendislik Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür Converts a number from one measurement system to another
ÇİFT EVEN Math ve Trigonometri Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar Rounds a number up to the nearest even integer
ÇİFTAZALANBAKİYE DDB Finansal Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir Returns the depreciation of an asset for a specified period using the double-declining balance method or some other method you specify
ÇİFTFAKTÖR FACTDOUBLE Math ve Trigonometri Bir sayının çift çarpınımını verir Returns the double factorial of a number
ÇİFTTİR ISEVEN Bilgi Sayı çiftse, DOĞRU verir Returns TRUE if the number is even
ÇOKTERİMLİ MULTINOMIAL Math ve Trigonometri Bir sayılar kümesinin çok terimlisini verir Returns the multinomial of a set of numbers
D_İÇ_VERİM_ORANI MIRR Finansal Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir Returns the internal rate of return where positive and negative cash flows are financed at different rates
DA SLN Finansal Bir malın bir dönem içindeki doğrusal yıpranmasını verir Returns the straight-line depreciation of an asset for one period
DAB VDB Finansal Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir Returns the depreciation of an asset for a specified or partial period using a declining balance method
DAKİKA MINUTE Tarih ve Saat Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür Converts a serial number to a minute
DÇARP MMULT Math ve Trigonometri İki dizinin dizey çarpımını verir Returns the matrix product of two arrays
DEC2BIN DEC2BIN Mühendislik Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür Converts a decimal number to binary
DEC2HEX DEC2HEX Mühendislik Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür Converts a decimal number to hexadecimal
DEC2OCT DEC2OCT Mühendislik Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür Converts a decimal number to octal
DEĞER PRICE Finansal Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.00 liralık değer başına verir Returns the price per $100 face value of a security that pays periodic interest
DEĞERİND PRICEDISC Finansal İndirimli bir tahvilin fiyatını 10.000.000 liralık nominal değer başına verir Returns the price per $100 face value of a discounted security
DEĞERVADE PRICEMAT Finansal Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin fiyatını 10.000.000 nominal değer başına verir Returns the price per $100 face value of a security that pays interest at maturity
DEĞİL NOT Mantıksal Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir Reverses the logic of its argument
DEĞİŞTİR REPLACE Metin ve Veri Metnin içindeki karakterleri değiştirir Replaces characters within text
DELTA DELTA Mühendislik İki değerin eşit olup olmadığını sınar Tests whether two values are equal
DERECE DEGREES Math ve Trigonometri Radyanları dereceye dönüştürür Converts radians to degrees
DETERMİNANT MDETERM Math ve Trigonometri Bir dizinin dizey determinantını verir Returns the matrix determinant of an array
DEVRESEL_ÖDEME PMT Finansal Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir Returns the periodic payment for an annuity
DEVRİK_DÖNÜŞÜM TRANSPOSE Arama ve Başvuru Bir dizinin devrik dönüşümünü verir Returns the transpose of an array
DİZEY_TERS MINVERSE Math ve Trigonometri Bir dizinin dizey tersini verir Returns the matrix inverse of an array
DOĞRU TRUE Mantıksal DOĞRU mantıksal değerini verir Returns the logical value TRUE
DOLAYLI INDIRECT Arama ve Başvuru Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir Returns a reference indicated by a text value
DOT LINEST İstatistik Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir Returns the parameters of a linear trend
DÖNEM_SAYISI NPER Finansal Bir yatırımın dönem sayısını verir Returns the number of periods for an investment
DÖRTTEBİRLİK QUARTILE İstatistik Bir veri kümesinin kartil değerini verir Returns the quartile of a data set
DÜŞEYARA VLOOKUP Arama ve Başvuru Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder Looks in the first column of an array and moves across the row to return the value of a cell
EĞER IF Mantıksal Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir Specifies a logical test to perform
EĞERSAY COUNTIF İstatistik Bir aralık içindeki, belli bir ölçütü karşılayan, boş olmayan hücreleri sayar Counts the number of nonblank cells within a range that meet the given criteria
EĞİLİM TREND İstatistik Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir Returns values along a linear trend
EĞİM SLOPE İstatistik Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir Returns the slope of the linear regression line
ELEMAN CHOOSE Arama ve Başvuru Değerler listesinden bir değer seçer Chooses a value from a list of values
ENÇOK_OLAN MODE İstatistik Bir veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir Returns the most common value in a data set
ETKİN EFFECT Finansal Efektif yıllık faiz oranını verir Returns the effective annual interest rate
ETOPLA SUMIF Math ve Trigonometri Belirli bir ölçütle belirlenen hücreleri ekler Adds the cells specified by a given criteria
FAİZ_ORANI RATE Finansal Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir Returns the interest rate per period of an annuity
FAİZORANI INTRATE Finansal Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir Returns the interest rate for a fully invested security
FAİZTUTARI IPMT Finansal Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir Returns the interest payment for an investment for a given period
FDAĞ FDIST İstatistik F olasılık dağılımını verir Returns the F probability distribution
FISHER FISHER İstatistik Fisher dönüşümünü verir Returns the Fisher transformation
FISHERTERS FISHERINV İstatistik Fisher dönüşümünün tersini verir Returns the inverse of the Fisher transformation
FTERS FINV İstatistik F olasılık dağılımının tersini verir Returns the inverse of the F probability distribution
FTEST FTEST İstatistik Bir F-test'in sonucunu verir Returns the result of an F-test
GAMADAĞ GAMMADIST İstatistik Gama dağılımını verir Returns the gamma distribution
GAMALN GAMMALN İstatistik Gama işlevinin doğal logaritmasını, ?(x) verir Returns the natural logarithm of the gamma function, ?(x)
GAMATERS GAMMAINV İstatistik Gama birikimli dağılımının tersini verir Returns the inverse of the gamma cumulative distribution
GD FV Finansal Bir yatırımın gelecekteki değerini verir Returns the future value of an investment
GDPROGRAM FVSCHEDULE Finansal Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir Returns the future value of an initial principal after applying a series of compound interest rates
GEOORT GEOMEAN İstatistik Geometrik ortayı verir Returns the geometric mean
GERÇEKFAİZ ACCRINT Finansal Belli aralıklarla faiz veren bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir Returns the accrued interest for a security that pays periodic interest
GERÇEKFAİZV ACCRINTM Finansal Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir Returns the accrued interest for a security that pays interest at maturity
GETİRİ RECEIVED Finansal Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir Returns the amount received at maturity for a fully invested security
GÜN DAY Tarih ve Saat Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür Converts a serial number to a day of the month
GÜN360 DAYS360 Tarih ve Saat İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar Calculates the number of days between two dates based on a 360-day year
GÜVENİRLİK CONFIDENCE İstatistik Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir Returns the confidence interval for a population mean
HAFTANINGÜNÜ WEEKDAY Tarih ve Saat Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür Converts a serial number to a day of the week
HAFTASAY WEEKNUM Tarih ve Saat Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür Converts a serial number to a number representing where the week falls numerically with a year
HARORT HARMEAN İstatistik Harmonik ortayı verir Returns the harmonic mean
HATA.TİPİ ERROR.TYPE Bilgi Bir hata türüne ilişkin sayıları verir Returns a number corresponding to an error type
HATADIR ISERR Bilgi Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir Returns TRUE if the value is any error value except #N/A
HATAİŞLEV ERF Mühendislik Hata işlevini verir Returns the error function
HATALIDIR ISERROR Bilgi Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir Returns TRUE if the value is any error value
HEX2BIN HEX2BIN Mühendislik Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür Converts a hexadecimal number to binary
HEX2DEC HEX2DEC Mühendislik Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür Converts a hexadecimal number to decimal
HEX2OCT HEX2OCT Mühendislik Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür Converts a hexadecimal number to octal
HİPERGEOMDAĞ HYPGEOMDIST İstatistik Hipergeometrik dağılımı verir Returns the hypergeometric distribution
HTAHDEĞER TBILLPRICE Finansal Bir Hazine bonosunun değerini, 10.000.000 liralık nominal değer başına verir Returns the price per $100 face value for a Treasury bill
HTAHEŞ TBILLEQ Finansal Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir Returns the bond-equivalent yield for a Treasury bill
HTAHÖDEME TBILLYIELD Finansal Bir Hazine bonosunun ödemesini verir Returns the yield for a Treasury bill
HÜCRE CELL Bilgi Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir Returns information about the formatting, location, or contents of a cell
ISPMT ISPMT Finansal Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar. Calculates the interest paid during a specific period of an investment
İÇ_VERİM_ORANI IRR Finansal Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir Returns the internal rate of return for a series of cash flows
İNDİRİM DISC Finansal Bir tahvilin indirim oranını verir Returns the discount rate for a security
İNDİS INDEX Arama ve Başvuru Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır Uses an index to choose a value from a reference or array
İŞARET SIGN Math ve Trigonometri Bir sayının işaretini verir Returns the sign of a number
İŞGÜNÜ WORKDAY Tarih ve Saat Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir Returns the serial number of the date before or after a specified number of workdays
JIS JIS Metin ve Veri Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir. Changes half-width (single-byte) English letters or katakana within a character string to full-width (double-byte) characters
KAÇINCI MATCH Arama ve Başvuru Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar Looks up values in a reference or array
KARAKTER CHAR Metin ve Veri Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir Returns the character specified by the code number
KAREKÖK SQRT Math ve Trigonometri Pozitif bir karekök verir Returns a positive square root
KAREKÖKPİ SQRTPI Math ve Trigonometri (* Pi sayısının) kare kökünü verir Returns the square root of (number * pi)
KARMAŞIK COMPLEX Mühendislik Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür Converts real and imaginary coefficients into a complex number
KAYDIR OFFSET Arama ve Başvuru Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir Returns a reference offset from a given reference
KESMENOKTASI INTERCEPT İstatistik Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir Returns the intercept of the linear regression line
KIRP TRIM Metin ve Veri Metindeki boşlukları kaldırır Removes spaces from text
KIRPORTALAMA TRIMMEAN İstatistik Bir veri kümesinin iç ortasını verir Returns the mean of the interior of a data set
KİKAREDAĞ CHIDIST İstatistik Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir Returns the one-tailed probability of the chi-squared distribution
KİKARETERS CHIINV İstatistik Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir Returns the inverse of the one-tailed probability of the chi-squared distribution
KİKARETEST CHITEST İstatistik Bağımsızlık sınamalarını verir Returns the test for independence
KOD CODE Metin ve Veri Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir Returns a numeric code for the first character in a text string
KOMBİNASYON COMBIN Math ve Trigonometri Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir Returns the number of combinations for a given number of objects
KORELASYON CORREL İstatistik İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir Returns the correlation coefficient between two data sets
KOVARYANS COVAR İstatistik Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan, kovaryansı verir Returns covariance, the average of the products of paired deviations
KÖPRÜ HYPERLINK Arama ve Başvuru Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur Creates a shortcut or jump that opens a document stored on a network server, an intranet, or the Internet
KRİTİKBİNOM CRITBINOM İstatistik Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is less than or equal to a criterion value
KUPONGÜN COUPDAYS Finansal Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir Returns the number of days in the coupon period that contains the settlement date
KUPONGÜNBD COUPDAYBS Finansal Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir Returns the number of days from the beginning of the coupon period to the settlement date
KUPONGÜNDSK COUPDAYSNC Finansal Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir Returns the number of days from the settlement date to the next coupon date
KUPONGÜNÖKT COUPPCD Finansal Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir Returns the previous coupon date before the settlement date
KUPONGÜNSKT COUPNCD Finansal Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir Returns the next coupon date after the settlement date
KUPONSAYI COUPNUM Finansal Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir Returns the number of coupons payable between the settlement date and maturity date
KUVVET POWER Math ve Trigonometri Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir Returns the result of a number raised to a power
KÜÇÜK SMALL İstatistik Bir veri kümesindeki k. en küçük değeri verir Returns the k-th smallest value in a data set
KÜÇÜKHARF LOWER Metin ve Veri Metni küçük harfe dönüştürür Converts text to lowercase
KYUVARLA MROUND Math ve Trigonometri İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir Returns a number rounded to the desired multiple
LİRA DOLLAR Metin ve Veri Bir sayıyı TL (türk lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür. Converts a number to text, using the $ (dollar) currency format
LİRAKES DOLLARFR Finansal Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür Converts a dollar price, expressed as a decimal number, into a dollar price, expressed as a fraction
LİRAON DOLLARDE Finansal Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür Converts a dollar price, expressed as a fraction, into a dollar price, expressed as a decimal number
LN LN Math ve Trigonometri Bir sayının doğal logaritmasını verir Returns the natural logarithm of a number
LOG LOG Math ve Trigonometri Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir Returns the logarithm of a number to a specified base
LOG10 LOG10 Math ve Trigonometri Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir Returns the base-10 logarithm of a number
LOGNORMDAĞ LOGNORMDIST İstatistik Birikimli lognormal dağılımını verir Returns the cumulative lognormal distribution
LOGTERS LOGINV İstatistik Bir lognormal dağılımının tersini verir Returns the inverse of the lognormal distribution
LOT LOGEST İstatistik Üstel bir eğilimin parametrelerini verir Returns the parameters of an exponential trend
M T Metin ve Veri Bağımsız değerlerini metne dönüştürür Converts its arguments to text
MAK MAX İstatistik Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir Returns the maximum value in a list of arguments
MAKA MAXA İstatistik Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir Returns the maximum value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MANTIKSALDIR ISLOGICAL Bilgi Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir Returns TRUE if the value is a logical value
MBUL SEARCH Metin ve Veri Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir) Finds one text value within another (not case-sensitive)
METİNDEĞİLDİR ISNONTEXT Bilgi Değer, metin değilse, DOĞRU verir Returns TRUE if the value is not text
METİNDİR ISTEXT Bilgi Değer, bir metinse DOĞRU verir Returns TRUE if the value is text
METNEÇEVİR TEXT Metin ve Veri Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür Formats a number and converts it to text
MİN MIN İstatistik Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir Returns the minimum value in a list of arguments
MİNA MINA İstatistik Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir Returns the smallest value in a list of arguments, including numbers, text, and logical values
MODÜLO MOD Math ve Trigonometri Bölmeden kalanı verir Returns the remainder from division
MSÜRE MDURATION Finansal Varsayılan par değeri 10.000.000 lira olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir Returns the Macauley modified duration for a security with an assumed par value of $100
MUTLAK ABS Math ve Trigonometri Bir sayının mutlak değerini verir Returns the absolute value of a number
NBD NPV Finansal Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir Returns the net present value of an investment based on a series of periodic cash flows and a discount rate
NEGBINOMDAĞ NEGBINOMDIST İstatistik Negatif binom dağılımını verir Returns the negative binomial distribution
NOMİNAL NOMINAL Finansal Yıllık nominal faiz oranını verir Returns the annual nominal interest rate
NORMDAĞ NORMDIST İstatistik Normal birikimli dağılımı verir Returns the normal cumulative distribution
NORMSDAĞ NORMSDIST İstatistik Standart normal birikimli dağılımı verir Returns the standard normal cumulative distribution
NORMSTERS NORMSINV İstatistik Standart normal birikimli dağılımın tersini verir Returns the inverse of the standard normal cumulative distribution
NORMTERS NORMINV İstatistik Normal birikimli dağılımın tersini verir Returns the inverse of the normal cumulative distribution
NSAT TRUNC Math ve Trigonometri Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar Truncates a number to an integer
OBEB GCD Math ve Trigonometri En büyük ortak böleni verir Returns the greatest common divisor
OCT2BIN OCT2BIN Mühendislik Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür Converts an octal number to binary
OCT2DEC OCT2DEC Mühendislik Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür Converts an octal number to decimal
OCT2HEX OCT2HEX Mühendislik Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür Converts an octal number to hexadecimal
OKEK LCM Math ve Trigonometri En küçük ortak katı verir Returns the least common multiple
OLASILIK PROB İstatistik Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını verir Returns the probability that values in a range are between two limits
ORTADAN MID Metin ve Veri Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir Returns a specific number of characters from a text string starting at the position you specify
ORTALAMA AVERAGE İstatistik Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir Returns the average of its arguments
ORTALAMAA AVERAGEA İstatistik Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir Returns the average of its arguments, including numbers, text, and logical values
ORTANCA MEDIAN İstatistik Verilen sayıların ortancasını verir Returns the median of the given numbers
ORTSAP AVEDEV İstatistik Veri noktalarının mutlak sapmalarının ortalamasını verir Returns the average of the absolute deviations of data points from their mean
ÖDEME YIELD Finansal Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir Returns the yield on a security that pays periodic interest
ÖDEMEİND YIELDDISC Finansal "İndirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir örneğin, bir Hazine bonosunun"
ÖDEMEVADE YIELDMAT Finansal Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir Returns the annual yield of a security that pays interest at maturity
ÖZDEŞ EXACT Metin ve Veri İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler Checks to see if two text values are identical
ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA Veri Tabanı Bir Özet Tablo'da saklanan verileri verir Returns data stored in a PivotTable
PEARSON PEARSON İstatistik Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir Returns the Pearson product moment correlation coefficient
PERMÜTASYON PERMUT İstatistik Verilen sayıda nesne için, permütasyon sayısını verir Returns the number of permutations for a given number of objects
PI Math ve Trigonometri Pi değerini verir Returns the value of pi
POISSON POISSON İstatistik Poisson dağılımını verir Returns the Poisson distribution
RADYAN RADIANS Math ve Trigonometri Dereceleri radyanlara dönüştürür Converts degrees to radians
RANK RANK İstatistik Bir sayılar listesindeki bir sayının mertebesini verir Returns the rank of a number in a list of numbers
RASTGELEARALIK RANDBETWEEN Math ve Trigonometri Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir Returns a random number between the numbers you specify
RKARE RSQ İstatistik Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir Returns the square of the Pearson product moment correlation coefficient
ROMEN ROMAN Math ve Trigonometri Bir normal rakamı, metin olarak, romen rakamına çevirir Converts an arabic numeral to roman, as text
RTD RTD Arama ve Başvuru COM otomasyonunu destekleyen programdan gerçek zaman verileri alır. Retrieves real-time data from a program that supports COM automation
S N Bilgi Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir Returns a value converted to a number
S_SAYI_ÜRET RAND Math ve Trigonometri 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir Returns a random number between 0 and 1
SAAT HOUR Tarih ve Saat Bir seri numarasını saate dönüştürür Converts a serial number to an hour
SAĞDAN RIGHT Metin ve Veri Bir metin değerinin en sağdaki karakterlerini verir Returns the rightmost characters from a text value
SANAL IMAGINARY Mühendislik Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir Returns the imaginary coefficient of a complex number
SANBAĞ_DEĞİŞKEN IMARGUMENT Mühendislik Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir Returns the argument theta, an angle expressed in radians
SANBÖL IMDIV Mühendislik İki karmaşık sayının bölümünü verir Returns the quotient of two complex numbers
SANCOS IMCOS Mühendislik Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir Returns the cosine of a complex number
SANÇARP IMPRODUCT Mühendislik İki karmaşık sayının çarpımını verir Returns the product of from 2 to 29 complex numbers
SANÇIKAR IMSUB Mühendislik İki karmaşık sayının farkını verir Returns the difference between two complex numbers
SANEŞLENEK IMCONJUGATE Mühendislik Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir Returns the complex conjugate of a complex number
SANGERÇEK IMREAL Mühendislik Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir Returns the real coefficient of a complex number
SANİYE SECOND Tarih ve Saat Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür Converts a serial number to a second
SANKAREKÖK IMSQRT Mühendislik Karmaşık bir sayının karekökünü verir Returns the square root of a complex number
SANLN IMLN Mühendislik Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir Returns the natural logarithm of a complex number
SANLOG10 IMLOG10 Mühendislik Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir Returns the base-10 logarithm of a complex number
SANLOG2 IMLOG2 Mühendislik Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir Returns the base-2 logarithm of a complex number
SANMUTLAK IMABS Mühendislik Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir Returns the absolute value (modulus) of a complex number
SANSIN IMSIN Mühendislik Karmaşık bir sayının sinüsünü verir Returns the sine of a complex number
SANTOPLA IMSUM Mühendislik Karmaşık sayıların toplamını verir Returns the sum of complex numbers
SANÜS IMEXP Mühendislik Karmaşık bir sayının üssünü verir Returns the exponential of a complex number
SANÜSSÜ IMPOWER Mühendislik Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir Returns a complex number raised to an integer power
SAPKARE DEVSQ İstatistik Sapmaların karelerinin toplamını verir Returns the sum of squares of deviations
SATIR ROW Arama ve Başvuru Bir başvurunun satır sayısını verir Returns the row number of a reference
SATIRSAY ROWS Arama ve Başvuru Bir başvurudaki satırların sayısını verir Returns the number of rows in a reference
SAYIDIR ISNUMBER Bilgi Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir Returns TRUE if the value is a number
SAYIDÜZENLE FIXED Metin ve Veri Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir Formats a number as text with a fixed number of decimals
SAYIYAÇEVİR VALUE Metin ve Veri Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür Converts a text argument to a number
SERİAY EOMONTH Tarih ve Saat Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir Returns the serial number of the last day of the month before or after a specified number of months
SERİTARİH EDATE Tarih ve Saat Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir Returns the serial number of the date that is the indicated number of months before or after the start date
SERİTOPLA SERIESSUM Math ve Trigonometri Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir Returns the sum of a power series based on the formula
SES PHONETIC Metin ve Veri Bir metin dizesinden fonetik (furigana) karakterleri ayıklar. Extracts the phonetic (furigana) characters from a text string
SIKLIK FREQUENCY İstatistik Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir Returns a frequency distribution as a vertical array
SİN SIN Math ve Trigonometri Verilen bir açının sinüsünü verir Returns the sine of the given angle
SİNH SINH Math ve Trigonometri Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir Returns the hyperbolic sine of a number
SOLDAN LEFT Metin ve Veri Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir Returns the leftmost characters from a text value
STANDARTLAŞTIRMA STANDARDIZE İstatistik Normalleştirilmiş bir değer verir Returns a normalized value
STDSAPMA STDEV İstatistik Standart sapmayı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder Estimates standard deviation based on a sample
STDSAPMAA STDEVA İstatistik Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder Estimates standard deviation based on a sample, including numbers, text, and logical values
STDSAPMAS STDEVP İstatistik Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar Calculates standard deviation based on the entire population
STDSAPMASA STDEVPA İstatistik Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar Calculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values
STHYX STEYX İstatistik Öngörülen bir y değerinin standart hatasını, çakışmadaki her bir x için verir Returns the standard error of the predicted y-value for each x in the regression
SÜRE DURATION Finansal Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir Returns the annual duration of a security with periodic interest payments
SÜTUN COLUMN Arama ve Başvuru Bir başvurunun sütun sayısını verir Returns the column number of a reference
SÜTUNSAY COLUMNS Arama ve Başvuru Bir başvurudaki sütunların sayısını verir Returns the number of columns in a reference
ŞİMDİ NOW Tarih ve Saat Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir Returns the serial number of the current date and time
TABANAYUVARLA FLOOR Math ve Trigonometri Bir sayıyı, kendinden küçük bir sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar Rounds a number down, toward zero
TAHMİN FORECAST İstatistik Bir doğrusal eğilim boyunca bir değer verir Returns a value along a linear trend
TAMİŞGÜNÜ NETWORKDAYS Tarih ve Saat İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir Returns the number of whole workdays between two dates
TAMSAYI INT Math ve Trigonometri Bir sayıyı, en yakın daha küçük tamsayıya yuvarlar Rounds a number down to the nearest integer
TAN TAN Math ve Trigonometri Bir sayının tanjantını verir Returns the tangent of a number
TANH TANH Math ve Trigonometri Bir sayının hiperbolik tanjantını verir Returns the hyperbolic tangent of a number
TARİH DATE Tarih ve Saat Belirli bir tarihin seri numarasını verir Returns the serial number of a particular date
TARİHSAYISI DATEVALUE Tarih ve Saat Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür Converts a date in the form of text to a serial number
TAVANAYUVARLA CEILING Math ve Trigonometri Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar Rounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance
TDAĞ TDIST İstatistik T-dağılımını verir Returns the Student's t-distribution
TEK ODD Math ve Trigonometri Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar Rounds a number up to the nearest odd integer
TEKSDEĞER ODDLPRICE Finansal Tek bir son dönemi olan bir tahvilin fiyatını her 10.000.000 lirada bir verir Returns the price per $100 face value of a security with an odd last period
TEKSÖDEME ODDLYIELD Finansal Tek bir son dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir Returns the yield of a security with an odd last period
TEKTİR ISODD Bilgi Sayı tekse, DOĞRU verir Returns TRUE if the number is odd
TEKYDEĞER ODDFPRICE Finansal Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100.000.000 lirada bir verir Returns the price per $100 face value of a security with an odd first period
TEKYÖDEME ODDFYIELD Finansal Tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin ödemesini verir Returns the yield of a security with an odd first period
TEMİZ CLEAN Metin ve Veri Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır Removes all nonprintable characters from text
TOPANAPARA CUMPRINC Finansal İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli temeli verir Returns the cumulative principal paid on a loan between two periods
TOPKARE SUMSQ Math ve Trigonometri Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir Returns the sum of the squares of the arguments
TOPLA SUM Math ve Trigonometri Bağımsız değerlerini toplar Adds its arguments
TOPLA.ÇARPIM SUMPRODUCT Math ve Trigonometri İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir Returns the sum of the products of corresponding array components
TOPÖDENENFAİZ CUMIPMT Finansal İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir Returns the cumulative interest paid between two periods
TOPX2EY2 SUMX2MY2 Math ve Trigonometri İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir Returns the sum of the difference of squares of corresponding values in two arrays
TOPX2PY2 SUMX2PY2 Math ve Trigonometri İki dizideki ilişkili değerlerin karelerinin toplamının toplamını verir Returns the sum of the sum of squares of corresponding values in two arrays
TOPXEY2 SUMXMY2 Math ve Trigonometri İki dizideki ilişkili değerlerin farklarının karelerinin toplamını verir Returns the sum of squares of differences of corresponding values in two arrays
TTERS TINV İstatistik T-dağılımının tersini verir Returns the inverse of the Student's t-distribution
TTEST TTEST İstatistik T-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir Returns the probability associated with a Student's t-test
TÜMHATAİŞLEV ERFC Mühendislik Tümleyici hata işlevini verir Returns the complementary error function
TÜR TYPE Bilgi Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir Returns a number indicating the data type of a value
UZUNLUK LEN Metin ve Veri Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir Returns the number of characters in a text string
ÜS EXP Math ve Trigonometri e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir Returns e raised to the power of a given number
ÜSTELDAĞ EXPONDIST İstatistik Üstel dağılımı verir Returns the exponential distribution
VAL DGET Veri Tabanı Bir veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır Extracts from a database a single record that matches the specified criteria
VAR VAR İstatistik Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder Estimates variance based on a sample
VARA VARA İstatistik Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder Estimates variance based on a sample, including numbers, text, and logical values
VARS VARP İstatistik Varyansı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar Calculates variance based on the entire population
VARSA VARPA İstatistik Varyansı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar Calculates variance based on the entire population, including numbers, text, and logical values
VE AND Mantıksal Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir Returns TRUE if all its arguments are TRUE
VSEÇÇARP DPRODUCT Veri Tabanı Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar Multiplies the values in a particular field of records that match the criteria in a database
VSEÇMAK DMAX Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir Returns the maximum value from selected database entries
VSEÇMİN DMIN Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir Returns the minimum value from selected database entries
VSEÇORT DAVERAGE Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını verir Returns the average of selected database entries
VSEÇSAY DCOUNT Veri Tabanı Bir veritabanında sayı içeren hücreleri sayar Counts the cells that contain numbers in a database
VSEÇSAYDOLU DCOUNTA Veri Tabanı Bir veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar Counts nonblank cells in a database
VSEÇSTDSAPMA DSTDEV Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder Estimates the standard deviation based on a sample of selected database entries
VSEÇSTDSAPMAS DSTDEVP Veri Tabanı Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar Calculates the standard deviation based on the entire population of selected database entries
VSEÇTOPLA DSUM Veri Tabanı Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar Adds the numbers in the field column of records in the database that match the criteria
VSEÇVAR DVAR Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder Estimates variance based on a sample from selected database entries
VSEÇVARS DVARP Veri Tabanı Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar Calculates variance based on the entire population of selected database entries
WEIBULL WEIBULL İstatistik Weibull dağılımını hesaplar Returns the Weibull distribution
YADA OR Mantıksal Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir Returns TRUE if any argument is TRUE
YANLIŞ FALSE Mantıksal YANLIŞ mantıksal değerini verir Returns the logical value FALSE
YAT SYD Finansal Bir malın belirli bir dönem için olan amortismanını verir Returns the sum-of-years' digits depreciation of an asset for a specified period
YATAYARA HLOOKUP Arama ve Başvuru Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir Looks in the top row of an array and returns the value of the indicated cell
YAZIM.DÜZENİ PROPER Metin ve Veri Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir Capitalizes the first letter in each word of a text value
YERİNEKOY SUBSTITUTE Metin ve Veri Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar Substitutes new text for old text in a text string
YIL YEAR Tarih ve Saat Bir seri numarasını yıla dönüştürür Converts a serial number to a year
YILORAN YEARFRAC Tarih ve Saat Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir Returns the year fraction representing the number of whole days between start_date and end_date
YİNELE REPT Metin ve Veri Metni, verilen sayıda defa yineler Repeats text a given number of times
YOKSAY NA Bilgi #YOK hata değerini verir Returns the error value #N/A
YOKTUR ISNA Bilgi Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir Returns TRUE if the value is the #N/A error value
YUKARIYUVARLA ROUNDUP Math ve Trigonometri Bir sayıyı daha büyük sayıya doğru, sıfırdan ıraksayarak yuvarlar Rounds a number up, away from zero
YUVARLA ROUND Math ve Trigonometri Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar Rounds a number to a specified number of digits
YÜZDEBİRLİK PERCENTILE İstatistik Bir aralıktaki değerlerin k. frekans toplamını verir Returns the k-th percentile of values in a range
YÜZDERANK PERCENTRANK İstatistik Bir veri kümesindeki bir değerin yüzde mertebesini verir Returns the percentage rank of a value in a data set
ZAMAN TIME Tarih ve Saat Belirli bir zamanın seri numarasını verir Returns the serial number of a particular time
ZAMANSAYISI TIMEVALUE Tarih ve Saat Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür Converts a time in the form of text to a serial number
ZTEST ZTEST İstatistik Bir z-testinin iki kuyruklu P-değerini hesaplar Returns the one-tailed probability-value of a z-test


İlgili Yazılar